• 5 marca 2024

Wpływ rozwoju umiejętności migrantów wykracza poza korzyści osobiste i obejmuje także poziom bardziej zbiorowy. Absorpcja na rynku pracy może mieć wzmacniający wpływ na jednostki. Ponadto integracja migrantów wspiera rynki pracy, ponieważ uzupełniają oni wszelkie braki wynikające ze starzenia się społeczeństwa i niskowykwalifikowanej siły roboczej.
W większym stopniu integracja migrantów na rynku pracy przyczynia się do ich integracji społecznej w ogóle.

Jakie są zatem pożądane wymagania, które ułatwiają migrantom wejście na rynek pracy?

Rozwój umiejętności migrantów: Wymagane kompetencje

Rozwój umiejętności zawodowych migrantów powinien odpowiadać standardom rynku pracy w kraju przyjmującym. W tym celu konieczne jest zrozumienie wymagań rynku. Jednak kwalifikacje te nie powinny być ograniczone do praktycznych aspektów zawodu. W rzeczywistości kompetencje społeczne o charakterze kulturowym uzupełniają profil zawodowy, a co za tym idzie, wspierają stabilność miejsca pracy.

Ponadto, ogólne spektrum kompetencji migrantów musi obejmować także obszary przetwarzania wiedzy i samokompetencji.

Nie ma wątpliwości, że umiejętności komunikacyjne są kluczowe dla wszystkich aspektów życia i interakcji, w tym dla komunikacji związanej z pracą. Dlatego biegłość językowa powinna być oczywistą kwalifikacją.

Nie należy też zapominać o umiejętnościach społecznych dopasowanych do kontekstu kulturowego. Do takich umiejętności należy komunikacja werbalna i niewerbalna, wygląd zewnętrzny oraz gesty i znaki mowy ciała. Ponadto kompetencje międzykulturowe pozwalają przezwyciężyć różnice kulturowe i ułatwiają adaptację w pracy.

Doskonalenie umiejętności osobistych jest ważne w kontekście miejsca pracy. Ta kategoria umiejętności obejmuje umiejętności miękkie i twarde oraz maksymalizuje wpływ istniejącego zestawu umiejętności zawodowych.

Ponadto, w przypadku braku bezpośredniego doświadczenia, umiejętności, które można przenieść, mogą być wskaźnikiem potencjału danej osoby. Wreszcie, każdemu zdobywaniu kwalifikacji zawodowych powinny towarzyszyć ważne certyfikaty.

EDU4SENT to projekt w ramach programu Erasmus+, którego celem jest wzmocnienie pozycji zawodowej młodych dorosłych uchodźców i osób ubiegających się o azyl w zakresie przedsiębiorczości społecznej. W związku z tym partnerstwo strategiczne koncentruje się na wyposażeniu edukatorów pracujących z tymi grupami, aby zwiększyć wpływ ich pracy.

Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej i dowiedzenia się więcej o tej inicjatywie.


Podsumowując, migranci mogą być korzystni dla rynku pracy danego kraju i dla całego społeczeństwa. Dlatego kraje przyjmujące powinny tak kształtować swoją politykę migracyjną, by dostosować ją do praw pracowniczych migrantów. Ponadto zachęcanie tych grup do zdobywania dalszej wiedzy zwiększy ich szanse na zatrudnienie w przyszłości.


Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (Institute of Entrepreneurship Development - iED) promuje podejście humanocentryczne w przedsiębiorczości. Nasz zespół ekspertów jest zawsze zainteresowany udostępnianiem swojej wiedzy specjalistycznej, aby służyć właściwym celom.

Jeśli chciałbyś stać się częścią naszej misji, skontaktuj się z naszymi ekspertami już dziś, odwiedzając naszą stronę kontaktową.

Top