• 13 czerwca 2024

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich już między 31 października a 29 listopada 2016 r. odbędzie się nabór do poddziałania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”  (Działanie 6 „Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych”).

Beneficjentami konkursu będą mogły być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadając status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy świadczą działalność usługową w jednym z trzech następujących obszarów: produkcji roślinnej (01.63.Z), chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (01.62.Z) oraz usług świadczonych po zakończeniu zbiorów (01.61.Z). Numery podane w nawiasach to kody PKD – to właśnie one określają zakres w jakim beneficjenci powinni świadczyć usługi, aby móc starać się o wsparcie w konkursie.

Maksymalna intensywność pomocy w ramach poddziałania 6.4 będzie mogła wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w kwocie nie większej niż 500 tys. PLN. Oprócz tego podmioty ubiegające się o dotację będą miały możliwość skorzystania z zaliczek na realizację operacji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konkursu, zachęcamy do pobrania fiszki konkursowej, w której znajdą Państwo m.in. koszty kwalifikujące się do uzyskania dofinansowania: PROW 6.4 fiszka archiwalna

Top