• 15 lipca 2024

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został opracowany z myślą o wsparciu obszarów wiejskich w szczególności poprzez poprawę konkurencyjności rolnictwa, działania marketingowe w ramach wytworzonych produktów rolnych, rozwój grup i organizacji producentów, wsparcie gospodarstw rolnych czy wzrost produkcji żywności ekologicznej.

Program realizuje 6 priorytetów wyznaczonych przez Unię w celu wsparcia obszarów wiejskich. Są nimi:

  1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
  5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
  6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

W ramach PROW-u przewiduje się 15 działań konkursowych. Do wnioskodawców zaliczają się m.in.: jednostki naukowe, jednostki samorządowe, rolnicy, grupy producentów rolnych, organizacje producentów, Lokalne Grupy Działania czy mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ci ostatni beneficjenci będą mogli skorzystać przede wszystkim z 3 konkursów:

  • Poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – dotacje przeznaczone na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych,
  • Działanie 6 „Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych” – podniesienie jakości usług rolniczych przykładowo poprzez zakup nowych maszyn i sprzętu,
  • Działanie 9 „Tworzenie grup i organizacji producentów” – dofinansowanie na tworzenie nowych grup.

Działania skierowane do firm zostały szerzej opisane w zakładkach konkursowych. Zapraszamy do zapoznania się!

Top