• 13 czerwca 2024

Zazwyczaj wszelkiego rodzaju kredyty unijne posiadają określone limity na koszty budowlane. W przypadku kredytu technologicznego jest inaczej.

Istotą kredytu technologicznego jest umożliwienie małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskania tak zwanej premii technologicznej, czyli właściwego rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Warunkiem uzyskania pieniędzy jest to, by zostały one potem wykorzystane na projekty rozwojowe umożliwione poprzez własne badania lub poprzez badania zakupione w ramach projektu od innego podmiotu gospodarczego.

Samego kredytu technologicznego udziela bank komercyjny i to on musi się zgodzić na jego bezpośrednie udzielenie. Dofinansowanie polega jedynie na spłacie części zadłużenia przez podmiot unijny. Istnieje tutaj także obowiązkowy wymóg odpowiedniego wkładu własnego przedsiębiorcy w koszty kwalifikowane całego projektu unijnego. Jego pieniądze muszą stanowić co najmniej jedną czwartą nakładów.

Dofinansowanie kredytów technologicznych w latach 2014-2020 to kwota łącznie opiewająca na ponad 422 miliony euro, z czego dla samego województwa mazowieckiego przeznaczone jest niemal 42 miliony euro, a dla pozostałych województw jest to blisko 380 milionów euro.

mikroskop

Pieniądze z tego programu mogą otrzymywać firmy, które prowadzą swoją działalność gospodarczą na trenie naszego kraju. Potwierdza się to specjalnym wpisem do rejestru. Przedsiębiorstwo biorące udział w projekcie, musi spełniać także kryteria przewidziane dla firm mikro, małych lub średnich. Te kryteria są zawarte w odpowiednim rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Firma musi również posiadać zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu komercyjnego, co jest najważniejszym warunkiem do skorzystania z projektu.

Co ważne, wykorzystywana w projekcie wiedza nie musi koniecznie być przedmiotem patentu. Możliwe jest korzystanie z wiedzy ogólnodostępnej. Jej wdrażanie także może mieć różną postać, w zależności od potrzeb przedsięwzięcia. Przedsiębiorca może rozwinąć opisana we wniosku nową technologię, stworzyć jej bezpośrednią aplikację, stworzyć bazę technologiczną, chociażby w postaci linii produkcyjnej, a celem ostatecznym wszystkich działań ma być świadczenie nowych usług lub oferowanie produktów opartych o nowe technologie.

Przedsiębiorcy powinni się odwołać do mapy pomocy regionalnej, która określa, na jakim maksymalnym pułapie może kształtować się wsparcie ze środków europejskich, w tym także w ramach kredytu technologicznego.

Top