• 31 maja 2024

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

CO OBEJMUJE DOFINANSOWANIE

  • Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania.

BENEFICJENT

  • Nowa grupa producentów rolnych/nowa organizacja producentów, która powstała po 1 stycznia 2014 roku na podstawie biznesplanu, działająca jako przedsiębiorstwo składające się z osób fizycznych lub prawnych.

WSPARCIE

  • do 100 tys. EUR w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy, w odniesieniu do wielkości produkcji sprzedanej:

- w pierwszym roku – 10%,

- w drugim roku – 8%,

- w trzecim roku – 6%,

- w czwartym roku – 5%,

- w piątym roku – 4%.

Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu.

TERMIN NABORU

  • Brak aktualnie naboru. 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

  • Nie określa się.

WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI

  • grupa lub organizacja producentów została uznana na poziomie kraju na podstawie biznesplanu;
  • łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grup producentów/wstępnie uznanej grupy producentów/organizacji, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.;
  • przedłoży biznesplan i zadeklaruje jego realizację w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone.

Fiszka archiwalna: PROW 9 fiszka archiwalna

Źródło:

Program Rozwoju Obszaru Wiejskich.

Harmonogram wdrażania PROW 2014-2020 z 2017.

Top