• 15 lipca 2024

Regiony śródziemnomorskie są miejscem interakcji pomiędzy różnymi kulturami i ludźmi zamieszkującymi tereny otaczające Morze Śródziemne - centralną super autostradę transportu, handlu i wymiany kulturalnej. Około 142 gospodarki są częścią regionów śródziemnomorskich, w tym: Hiszpania, Francja, Włochy, Grecja, Turcja, Syria, Izrael, Maroko itd. Regiony te stoją w obliczu wielu wyzwań gospodarczych, począwszy od nierówności regionalnych, niskiego dochodu na mieszkańca, słabego zarządzania, aż po eksplozję demograficzną. Aby poradzić sobie z tymi wszystkimi przeszkodami, tworzone są polityki mające na celu zachęcanie, wspieranie i rozwój MŚP.

Problemy regionalne w regionach śródziemnomorskich

Raporty sugerują, że kraje południowego regionu Morza Śródziemnego mają trzecią najszybciej rosnącą populację na świecie, przy czym liczba ludności w wieku produkcyjnym wzrosła o 27,8%. Jest mało prawdopodobne, aby obecne tempo wzrostu gospodarczego zapewniło wystarczającą liczbę miejsc pracy dla nowych podmiotów. Presja fiskalna wzrasta, a World Economic Outlook wskazuje na 0,6% średni roczny wzrost dla północnych regionów śródziemnomorskich, podczas gdy dla części południowej wynosi on średnio 5%.

MŚP są siłą napędową gospodarki śródziemnomorskiej

Hon. Edgar Maalouf, w sesji parlamentarnej zwrócił się do forum: "Małe i Średnie Przedsiębiorstwa są drogą do rozwoju gospodarczego i sprawiedliwości społecznej". Forum ogłosiło znaczenie integracji finansowej w obszarach śródziemnomorskich, co zachęci MŚP i zmniejszy bezrobocie przy jednoczesnym osiągnięciu wzrostu gospodarczego. MŚP mają kluczowe znaczenie, ponieważ odpowiadają za 60-70% PKB, jak również tworzą znaczną część zatrudnienia. Bank Światowy stwierdza, że w porównaniu z większymi firmami, MŚP zwiększają konkurencję, przedsiębiorczość, wzrost zatrudnienia i eliminację ubóstwa.

MŚP są w większości zorientowane na pracę i mają potencjał, aby działać jako podstawowe siły napędowe rozwoju. Rozwój MŚP zwiększa konkurencję poprawiając dochód per capita w gospodarce. Może to pomóc w generowaniu zwiększonych możliwości zarówno na froncie gospodarczym jak i politycznym. Wraz z rosnącą liczbą ludności i urbanizacją w regionach śródziemnomorskich, szereg problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem obejmuje nieodpowiednie zaplecze infrastrukturalne, niski wzrost polityczny i gospodarczy oraz kwestie środowiskowe. MED pracuje nad stymulowaniem i rozwojem MŚP w tym zakresie, które mogą pomóc w rozwoju różnych gospodarek śródziemnomorskich. http://dotacjezunii.com.pl

Top