• 15 lipca 2024

Poziom rozwoju osobistego i zawodowego obywateli danego kraju ma ogromny wpływ na jego gospodarkę. Jakość potencjału ludzkiego może pomóc Unii Europejskiej w godnym stawianiu czoła wyzwaniom współczesnego życia. Edukacja i socjalizacja dzieci są kluczowymi czynnikami kapitału ludzkiego. Młode pokolenie jest podstawą przyszłego rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Jednocześnie, edukacja jest bardzo ważnym czynnikiem samorealizacji ludzi.

Koncepcja alfabetyzacji kulturowej

Koncepcja alfabetyzacji kulturowej została stworzona przez amerykańskiego specjalistę w dziedzinie edukacji E. D. Hirscha. Według tej koncepcji, wiedza kulturowa jest skorelowana z jednostkami encyklopedycznymi z różnych dziedzin nauki. Niezbędne minimum dla komunikacji może być przedstawione w formie słownika, aby osoba mogła z niego korzystać i w konsekwencji mogła posiadać alfabetyzm kulturowy. Dlatego E. D. Hirsch i jego współpracownicy stworzyli słownik alfabetyzacji kulturowej, który zawiera około siedmiu tysięcy nazw, zwrotów i wydarzeń z 23 dziedzin wiedzy, które powinny być znane większości obywateli.

Alfabetyzm kulturowy w Unii Europejskiej

Kwestia edukacji nabiera w Europie coraz większego znaczenia. Kwestia dostępu do wiedzy łączy się ściśle z takimi problemami jak nierówności społeczne, zależność poziomu wykształcenia od statusu społecznego ludzi. Ponadto, istnieje problem ogromnej fali imigrantów, których poziom wykształcenia pozostawia wiele do życzenia. Kraje Unii Europejskiej opracowały specjalne projekty mające na celu stworzenie społeczeństwa wieloetnicznego, integrację społeczną imigrantów, które pomogą rozwiązać problemy dyskryminacji i rasizmu.

Zgodnie ze strategią Horyzont 2020, głównymi priorytetami w sferze edukacji powinny być: umiejętność efektywnego wykorzystania i wdrożenia wiedzy teoretycznej, wysoki poziom wiedzy technicznej, kształtowanie pozytywnego nastawienia społecznego. Równocześnie niezbędny jest podstawowy sukces każdego ucznia. Nie powinno być absolwentów z niskim poziomem w sferze nauk humanistycznych i przyrodniczych oraz brakiem kompetencji społecznych. Rozwój i integracja ogólnoeuropejskiego programu alfabetyzacji społecznej pomoże przezwyciężyć nie tylko problemy edukacyjne, ale także polityczne i społeczne. Przyczyni się również do zwiększenia poziomu tolerancji i szacunku w społeczeństwie.

Top