• 15 lipca 2024

Przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych wydaje się być dobrym i skutecznym sposobem na zmniejszenie stopy bezrobocia wśród tych osób, zwiększenie ich kompetencji i integracji społecznej. Według raportu opracowanego przez OECD i Komisję Europejską, 16% populacji UE w wieku produkcyjnym jest dotkniętych trwałą lub czasową niepełnosprawnością. Jednocześnie eksperci szacują, że liczba ta będzie prawdopodobnie wzrastać wraz ze starzeniem się społeczeństwa europejskiego. Mówimy zatem o znacznej liczbie obywateli europejskich, którzy cierpią z powodu jakiejś formy niepełnosprawności, której przedsiębiorczość może mieć potencjalnie duży wpływ na ich życie.

Zagłębmy się nieco bardziej w temat przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i dowiedzmy się, dlaczego powinny one poważnie rozważyć zostanie przedsiębiorcą.

Czy przedsiębiorczość jest odpowiednia dla osób niepełnosprawnych?

Pomimo różnic w definiowaniu niepełnosprawności w poszczególnych krajach, wiele danych wskazuje na to, że osoby niepełnosprawne są częściej bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Ale nawet ci, którzy mają szczęście być zatrudnieni, zazwyczaj wykonują prace niewymagające wysokich kwalifikacji i nisko płatne.

Jednocześnie inne badania, pochodzące ze statystyk Unii Europejskiej dotyczących dochodów i warunków życia (EU-SILC), sugerują, że osoby niepełnosprawne są tak samo skłonne do samozatrudnienia, jak osoby pełnosprawne. Co zaskakujące, liczba ta jest wyższa w krajach południowej Europy, takich jak Grecja czy Włochy, niż w krajach północnych, takich jak Dania czy Niemcy (patrz rysunek 1).

Co więcej, wcześniejsze wyniki badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wykazały, że przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych jest dla nich prawdopodobnie dobrym rozwiązaniem. Jest bardziej prawdopodobne, że osoby te będą prowadzić działalność gospodarczą w domu. Z pewnością praca w domu daje im elastyczność, której potrzebują, aby być w pełni sprawnymi i wydajnymi, ponieważ ich domy są zaprojektowane w oparciu o ich potrzeby.

Rysunek 1

Korzyści z przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych

Przedsiębiorczość to idealna ścieżka zatrudnienia dla osób, które chcą skorzystać z zalet założenia własnej firmy. Dla wielu osób bycie swoim własnym szefem i podejmowanie decyzji o tym, jaką pracę wykonywać, kiedy pracować i ile godzin jest idealne. Ale nie chodzi tylko o tę większą elastyczność, którą oferuje własny biznes, ale także o korzyści finansowe.

Powyższe powody w dużym stopniu skłaniają osoby niepełnosprawne do podjęcia działalności gospodarczej, ale są też inne istotne czynniki. Dla osób niepełnosprawnych samozatrudnienie może okazać się jedyną szansą na wejście na rynek pracy, ponieważ spotykają się one z poważną dyskryminacją w miejscu pracy. Pracodawcy mają tendencję do traktowania osób niepełnosprawnych z większymi uprzedzeniami, podczas gdy w większości przypadków zakłady pracy nie dysponują odpowiednimi rozwiązaniami wspierającymi niepełnosprawnych pracowników.

Kolejną istotną zaletą przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych jest to, że samozatrudnienie zwiększa poczucie własnej wartości tych osób. Samodzielna praca w odpowiednim środowisku pracy, dostosowanym do ich potrzeb, wpływa korzystnie na ich samopoczucie, ponieważ nie czują się oni stale ograniczeni przez swój stan zdrowia. Jednocześnie osoby te mają możliwość elastycznego podejścia do swojej niepełnosprawności i życia zawodowego, które mogą dostosować do swoich potrzeb związanych z uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym w takim zakresie, w jakim jest to możliwe w ich sytuacji.

Wnioski

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość są doskonałym wyborem dla osób niepełnosprawnych. Ponieważ pracownicy niepełnosprawni wymagają zazwyczaj więcej rozwiązań w miejscu pracy, pracodawcy niechętnie ich zatrudniają. Jeśli jednak zaangażują się oni w działalność przedsiębiorczą, szybko zauważą, że praca we własnym tempie i w odpowiednim dla siebie środowisku nie tylko będzie dla nich wzmacniająca, ale także potencjalnie bardziej satysfakcjonująca.

Projekt In Touch, w którym Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) uczestniczy jako partner, ma na celu wypełnienie luki w możliwościach, jaka istnieje dla osób niepełnosprawnych. Partnerzy projektu koncentrują się na młodych osobach niepełnosprawnych, aby zapewnić im niezbędne umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, które pozwolą im założyć własne przedsięwzięcia. W ten sposób unikną oni stygmatyzacji i uprzedzeń społecznych, których wiele miejsc pracy jest pełnych.

Top