• 15 lipca 2024

Na początku 2020 r. dla programu ENI CBC MED wprowadzono nowy cykl programów.

W tym roku ENI CBC MED został oficjalnie przyjęty do rodziny Interreg. Wszystkie programy współpracy transgranicznej, które są obecnie realizowane w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI), zostaną włączone do Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) na lata 2021-2027.

Wniosek dotyczący polityki spójności po roku 2020 został po raz pierwszy przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 29 majath 2018. Propozycja zawierała istotne zmiany koncentrujące się na przyszłości programów współpracy transgranicznej (CBC) realizowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, na lata 2021-2027.

W szczególności i zgodnie z wnioskiem, w celu uproszczenia i maksymalizacji synergii, programy należące do przyszłych zewnętrznych instrumentów finansowych UE będą teraz wdrażane w ramach rozporządzenia Interreg. Instrumenty te obejmują Instrument Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej (NDICI), jak również Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI).

Jest to ogromna zmiana w przepisach, ponieważ w okresie 2014-2020 programy współpracy transgranicznej w ramach ENI były regulowane specjalnymi rozporządzeniami wykonawczymi, które różniły się od przepisów Interreg.

Ponadto rozporządzenia zaproponowane przez Unię Europejską w ramach przyszłego systemu zewnętrznych instrumentów finansowania "ustanowią jasne zasady przekazywania części ich środków do programu Interreg".

Nowe strony Programy

Komponenty "Współpraca transnarodowa" i "Współpraca morska są wynikiem koncentracji komponentów współpracy transgranicznej na współpracy transgranicznej na granicach lądowych oraz integracji współpracy transgranicznej na granicach morskich. morskich. Jest to cel Rozporządzenia Interreg, mający na celu lepsze usprawnienie.

Podział obecnych programów ENI CBC na różne rodzaje programów:

 • zewnętrzne "Programy Współpracy Transgranicznej Interreg Sąsiedztwo Sąsiedztwa Interreg", ograniczone do Państw Członkowskich UE i krajów partnerskich mających wspólne granice lądowe; oraz granic lądowych;
 • programy współpracy morskiej (takie jak na przykład obecny Program ENI CBC Med) obejmujące obejmujące terytoria wokół basenów morskich.

Zaproszenie do składania projektów kapitalizacyjnych

Nabór na Projekty kapitalizacyjne w ramach programu ENI CBC MED 2014-2020 jest już otwarty.

Opis: Celem Celem naboru projektów kapitalizacyjnych jest wspieranie transferu, wykorzystania i włączenia do głównego nurtu polityki wiedzy i wyników opracowanych w ramach różnych inicjatyw eurośródziemnomorskich, w tym programów ENPI/ENI CBC Med Programy ENPI/ENI CBC Med, Unia dla Śródziemnomorza i Program Interreg MED Program MED. W przypadku tego ostatniego naboru w okresie 2014-2020 Wspólny Komitet Monitorujący (organ decyzyjny programu) postanowił skoncentrować się na kapitalizacji, innowacyjnym procesie, który ma na celu umożliwienie wykorzystanie rezultatów szeregu różnych projektów/programów/inicjatyw poprzez identyfikację udanych i skutecznych i efektywnych praktyk, zapewniając ich promocję, rozpowszechnianie, powielanie oraz włączanie ich do głównego nurtu polityki publicznej.

Biorąc pod uwagę obecny kontekst naznaczony pandemię COVID-19 i biorąc pod uwagę światowe spowolnienie gospodarcze, Wnioskodawców zachęca się do zachęca się wnioskodawców do opracowania działań, które mogą przyczynić się do ożywienia społeczno-gospodarczego rewitalizacji społeczno-gospodarczej w całym regionie Morza Śródziemnego, pod względem:

 • Tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorstw;
 • przejścia na gospodarkę neutralną pod względem gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla;
 • skutecznego świadczenia usług opieki społecznej usług opieki społecznej;
 • Wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji osób.

Aby zmaksymalizować wpływ projektów, które mają być Aby zmaksymalizować wpływ finansowanych projektów, w zaproszeniu do składania wniosków uwzględniono wszystkie 4 cele tematyczne i 11 priorytetów programu, tj. W niniejszym zaproszeniu uwzględniono wszystkie 4 cele tematyczne i 11 priorytetów programu, tj:

Rozwój przedsiębiorstw i MŚP

 • A.1.1: Wspieranie innowacyjnych nowopowstałych i niedawno utworzonych przedsiębiorstw
 • A.1.2: Wzmacnianie i wspieranie eurośródziemnomorskie sieci, klastry, konsorcja i łańcuchy wartości w sektorach tradycyjnych i nietradycyjnych
 • A.1.3: Wspieranie inicjatyw i działań inicjatyw i działań w zakresie zrównoważonej turystyki

Transfer technologii i innowacje

 • A.2.1: Wspieranie transferu technologicznego transferu technologii i komercjalizacji wyników badań
 • A.2.2: Wspieranie MŚP w dostępie do badań i innowacji, także poprzez tworzenie klastrów

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

 • A.3.1: Zapewnienie młodym ludziom, zwłaszcza należącym do grupy NEETS, oraz kobietom, umiejętności poszukiwanych na rynku umiejętności przydatne na rynku
 • A.3.2: Wspierać podmioty społeczne i solidarnych podmiotów gospodarczych

Środowisko i zmiana klimatu

 • B.4.1: Gospodarka wodna - Wspieranie zrównoważone inicjatywy ukierunkowane na innowacyjne i technologiczne rozwiązania w celu zwiększenia efektywności wykorzystania wody.
 • B.4.2: Utylizacja odpadów i i recykling - Zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, promować selektywną zbiórki i jej optymalnego wykorzystania.
 • Wniosek
 • B.4.4: Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną - Włączenie podejścia do zarządzania opartego na ekosystemach w ZZSP do planowania rozwoju lokalnego

Jak określono we Wspólnym Programie Operacyjnym, projekty kapitalizacyjne"będą promować wykorzystanie i/lub jak najszersze rozpowszechnianie udanych praktyk i wyników wcześniej finansowanych projektów".

Budżet: 1 000 000 euro

Działania IED w ramach ENI CBC MED

Jednym z najważniejszych projektów IED, realizowanym w ramach ENI CBC MED, jest projekt "Helios: Zwiększanie włączenia społecznego Neets". Projekt odpowiadał na cel tematyczny: A.3 Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem oraz Priorytet A.3.1 Profesjonalizacja młodych ludzi(NEETS) i kobiet.

Projekt ma na celu rozwiązanie problemu wysokiego wskaźnika NEET i wyraźnego niedopasowania umiejętności, który obecnie dominuje w regionie Morza Śródziemnego.

W ramach projektu zostaną opracowane programy innowacyjnych, ukierunkowanych i dostosowanych do potrzeb kursów szkoleniowych w zakresie umiejętności, zorientowanych na konkretne potrzeby rynku pracy w regionie Morza Bałtyckiego oraz potrzeby osób z grupy NEET, w oparciu o bezpośrednią interakcję z lokalnymi przedsiębiorstwami. Zostanie to osiągnięte poprzez coaching umiejętności miękkich i działania mentorskie, a także stworzenie narzędzi i metodologii e-learningu wspieranych przez nowe technologie, aby ułatwić NEETs i kobietom uczenie się umiejętności.

Więcej informacji na temat projektu HELIOS można znaleźć na stronie internetowej IED lub na oficjalnej stronie projektu.

Dwa kolejne projekty w ramach programu ENI CBC MED zostały IED jest dumny, że może być częścią konsorcjów.

INVESTMED: InNoVativE Sustainable sTart-ups for the MEDiterranean koncentruje się na:

 • budowaniu synergii z głównymi politykami unijnymi, krajowymi i regionalnymi w tym obszarze
 • przyczynianiu się do rozwoju nowych polityk publicznych i innowacji związanych z polityką innowacje
 • długotrwałe i dalekosiężne długotrwałe i dalekosiężneskutki dla regionu, sprzyjające znaczącym zmiany poprzez osiągnięcie trwałych trwałych, namacalnych i powtarzalnych rezultatów oraz możliwości transferu dobrych praktyk - z wyraźną perspektywą trwałości po zakończeniu programu
 • angażowanie kluczowych podmiotów publicznych i prywatnych na wszystkich szczeblach (krajowym, regionalnym i lokalnym), posiadających duże doświadczenie i kompetencjew zakresie wspieranie wpływu, zmian i innowacji w polityce

Projekt U-SOLVE koncentruje się na społeczno-ekonomicznym wyzwaniu rozwoju środowiska biznesowego wspierającego rozwój biznesu i innowacyjności; - wyzwaniu środowiskowym polegającym na reagowaniu na środowiskowych na obszarach miejskich; - promowaniu udziału młodzieży i kobiet w życiu gospodarczym i kobiet oraz tworzenie innowacyjnych firm poprzez bardziej zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu modelu wzrostu gospodarczego.

IED zawsze poszukuje nowych i ekscytujących możliwości współpracy. Jeśli szukasz doświadczonego partnera do współpracy w ramach Nabór na projekty kapitalizacyjne w ramach programu ENI CBC MED Skontaktuj się z nami już dziś. Skontaktuj się z nami już dziś!

Top