• 15 lipca 2024

Trudności i wyzwania, które pojawiły się po kryzysie gospodarczym w Europie, zmotywowały przywódców państw do opracowania i wdrożenia strategii stymulowania rozwoju gospodarczego i społecznego Unii Europejskiej. Te plany i strategie zostały zapisane w strategii Europa 2020.

Główne cele strategii Europa 2020

Program Europa 2020 wyznacza trzy główne czynniki stabilizacji i dźwigni gospodarki. Są to:

  1. Inteligentny wzrost. Oznacza to rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.
  2. Wzrost zrównoważony. Oznacza tworzenie gospodarki opartej na mądrym wykorzystaniu zasobów i ekologii, a także istnieniu zdrowej konkurencji.
  3. Wzrost uniwersalny. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie poziomu zatrudnienia obywateli oraz równość społeczną i terytorialną.

W związku z tym, Unia Europejska wyznacza następujące cele:

  • 75% mieszkańców w wieku od 20 do 64 lat musi być zatrudnionych.
  • 3% PKB UE musi być zainwestowane w badania i innowacje.
  • Osiągnięcie celów w zakresie polityki energetycznej i polityki zmian klimatycznych, w tym zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska o 30%.
  • Odsetek uczniów, którzy porzucili szkołę nie powinien być większy niż 10%. Minimum 40% młodych ludzi musi mieć wyższe wykształcenie.
  • Zmniejszenie liczby osób, które mogą znaleźć się poniżej granicy ubóstwa.

Wpływ na MŚP

Unia Europejska dąży do stworzenia Unii Innowacji w celu poprawy warunków i możliwości finansowania badań i innowacji. Ważne jest, aby wdrożyć wszystkie innowacje do produkcji nowych towarów w celu zwiększenia ich konkurencyjności. MŚP mogą wykorzystać tę inicjatywę na swoją korzyść. Pomoże to zwiększyć ich wydajność i jakość ich produktów. Niektóre z tych innowacji pomagają nawet zaoszczędzić koszty i zastąpić pracę ludzką robotami lub innymi maszynami.

Nowoczesne MŚP mogą skupić się na alternatywnych sposobach edukacji i pomóc uczynić wiedzę bardziej dostępną dla szerszego grona ludzi. Edukacja online, różne seminaria, warsztaty, wykłady itp. są obecnie bardzo pożądane i pomagają wykorzystać umiejętności zawodowe oraz wymieniać doświadczenia z rówieśnikami.

Małe i średnie przedsiębiorstwa wnoszą swój istotny wkład w rozwój gospodarki Unii Europejskiej, pomagają lepiej realizować strategię "Europa 2020" i pomagają rozwiązywać różne problemy społeczeństwa obywatelskiego.

Dowiedz się więcej na: http://holz-komplex.pl

Top