• 15 lipca 2024

"Kultura i kreatywność w świecie post-covid-19: Osiąganie celów agendy zrównoważonego rozwoju"

Cel Policy Briefing

Celem 13. Policy Briefing jest zaproponowanie zaleceń politycznych dla państw UE, aby kultura i kreatywność stały się impulsem do osiągnięcia SDGs i Agendy ONZ 2030.

Co więcej, kryzys COVID-19 uwydatnia, jak krytyczna jest ta zmiana, ponieważ branża kultury i branża kreatywna otrzymały obecnie duży cios. Przekłada się to na utratę dochodów przez specjalistów i firmy działające w tych sektorach.

Jednak pomimo tego kryzysu, możemy również zaobserwować kilka interesujących możliwości, które mogą potencjalnie przekształcić ten sektor.

Zidentyfikowane możliwości

W briefingu politycznym zidentyfikowano trzy główne możliwości w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Po pierwsze, szybki wzrost dostępu do technologii cyfrowych stworzy "nową normę". Doprowadzi to prawdopodobnie do digitalizacji gospodarki kulturalnej i kreatywnej, tworząc w ten sposób nowe doświadczenia i potencjał. Rzeczywistość rozszerzona może również odegrać znaczącą rolę w integracji kreatywnych sektorów kultury i kreatywnych z instytucji kultury.

Po drugie, kryzys COVID-19 podkreślił związek między kulturą a spójnością społeczną i dobrostanem psychicznym. Rozszerzenie kreatywnych potrzeb zawodowych tworzy nowe potencjały dla przemysłu kreatywnego.

Po trzecie, identyfikacja potencjału, jaki kultura posiada w osiąganiu SDGs i Agendy ONZ 2030.

Zalecenia polityczne

Niniejsze opracowanie zawiera trzy zalecenia polityczne:

  • Utworzenie międzynarodowego forum polityki kulturalnej związanego z Europejskim Zielonym Ładem. W szczególności w forum tym mogą uczestniczyć przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, aby dyskutować o lokalnej polityce kulturalnej, ustalać priorytety i zapewniać ich przestrzeganie.
  • Uznanie roli, jaką organizacje kulturalne i sieci społeczeństwa obywatelskiego mogą odegrać w Agendzie 2030.
  • Stworzenie rozdziału dotyczącego "Polityki kulturalnej dla Europejskiego Zielonego Ładu i COVID-19", który ocenia wpływ kultury w programach krajowych w odniesieniu do realizacji SDGs.

Konkluzja

Osiągnięcie SDGs i Agendy 2030 będzie kolejnym wielkim wyzwaniem dla UE.

Kultura może odegrać znaczącą rolę wspierającą w osiąganiu tych celów. Aby jednak rola kultury stała się bardziej widoczna i wpływowa, potrzebne są zmiany w polityce poszczególnych państw i na poziomie europejskim.

Ponadto kryzys COVID-19 nie tylko pomógł podkreślić znaczenie kultury i kreatywności podczas kryzysów, ale także stworzył nowe potrzeby, które mogą wysunąć kulturę na pierwszy plan.

Kilka słów o projekcie Social and Creative

Projekt Social and Creative leży pod parasolem Interreg MED. Opiera się na wynikach poprzedniego projektu horyzontalnego TALIA i zajmuje się kreatywnością i innowacjami społecznymi.

W szczególności, projekt ma trzy plany działania, które obejmują budowanie społeczności skupiającej się na społeczności Innowacji Społecznej, promowanie wdrażania oraz transfer wyników poprzez innowacje polityczne.

Aby zapoznać się z Policy Briefing projektu Social and Creative Project n. 13, kliknij tutaj.

Dowiedz się więcej o projekcie, jego celach i działaniach na oficjalnej stronie internetowej.

Top