• 15 lipca 2024

Wzrost gospodarczy i rozwój narodowy w każdej gospodarce można osiągnąć poprzez stymulowanie rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa lub MŚP mogą przyczynić się do poprawy możliwości zatrudnienia i pomóc w integracji społecznej. MŚP odnotowują najwyższy poziom zatrudnienia spośród wszystkich innych sektorów. Obecnie 66,8% całkowitego zatrudnienia w Unii Europejskiej pochodzi z MŚP. Małe firmy w Unii Europejskiej to te, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników, podczas gdy w przypadku średnich firm liczba pracowników waha się od 50 do 249.

Rola MSP jako głównej przyczyny rozwoju gospodarczego - The MED Way

Do lat 90-tych XX wieku nacisk kładziony był na rozwój przemysłu wielkoskalowego. Zmieniający się scenariusz sprawił, że zrozumieliśmy, iż struktura makroekonomiczna może być lepsza dla gospodarki - dlatego większy nacisk kładzie się na MŚP.

W jaki sposób MED pomaga?

MED pomaga małym i średnim firmom rozwijać się i mądrze wykorzystywać zasoby siły roboczej, jednocześnie rozumiejąc trendy i wyzwania. Adaptacja innowacji w miejscu pracy pozostaje problemem i może cofnąć rozwój organizacji. MED wspiera umiejętności zarządcze, aby wspomóc przywództwo. Solidne doradztwo technologiczne pomaga przedsiębiorstwom podejmować strategiczne decyzje, które się opłacają - przyczyniając się do rozwoju kraju.

W kontekście globalnym, 90% prywatnych firm zatrudnia 50-60% siły roboczej. Roczny raport Unii Europejskiej stwierdza, że ponad 99,8% MŚP jest źródłem prywatnych inwestycji, rozwoju gospodarczego i możliwości zatrudnienia.

Kręgosłup europejskiej gospodarki - MSP

Niezależnie od tego, czy jest to gospodarka europejska, wkład MŚP w produkt krajowy brutto i zatrudnienie jest znaczący. MED pracuje nad rozwojem MŚP w ogóle. Według Banku Światowego, udział MŚP w PKB wynosi około 55% w krajach europejskich o wysokim dochodzie, podczas gdy PKB w krajach o średnim i małym dochodzie wynosi ponad 70%. MŚP, zapewniając zatrudnienie dużej liczbie osób, przyczyniają się również do wysokiego eksportu i dochodów, zmniejszenia problemów społecznych, zmniejszenia nierówności i różnic regionalnych. Czytaj dalej na: http://dotacjezunii.com.pl

Top