• 5 marca 2024

Aby wzmocnić procesy i wyeliminować niebezpieczeństw na całym obszarze europejskim, Unia Europejska wyznacza nowe cele które wydają się być silniejsze niż kiedykolwiek. Na lata 2019-2024 przewidziano sześć priorytetów, na których UE wydaje się koncentrować.

W tym artykule przedstawimy te sześć priorytetów, aby pomóc zrozumieć kierunek, w którym podąży UE w ciągu najbliższych kilku lat.

Europejski plan ekologiczny

Skupiając się na zmianach klimatu i degradacji środowiska naturalnego, która ma obecnie miejsce na całym świecie, UE zdaje sobie sprawę z zagrożenia i podejmuje wysiłki w celu wyeliminowania problemu. Poprzez stronę wdrożenie nowej strategii wzrostu, która przekształci Unię Europejską w nowoczesną, efektywnie korzystającą z zasobów i konkurencyjną gospodarkę.

Oto cechy takiej gospodarki gospodarka:

 1. Brak ustalonych emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.
 2. Wzrost gospodarczy jest oddzielony od wykorzystania zasobów.
 3. Żadna osoba ani żadne miejsce nie pozostaje w tyle

Wykorzystując Europejski Zielony Ład jako plan działania na rzecz zrównoważonej unijnej strategii gospodarki ekologicznej, UE skupi się na przekształceniu zmian klimatycznych i środowiskowych w możliwości gospodarcze we wszystkich potencjalnych obszarach polityki, tak aby przejście na gospodarkę ekologiczną było właściwe, sprawiedliwe i integrujące dla wszystkich.

Europa gotowa na wyzwania ery cyfrowej

Transformacja cyf rowa jest już obecna. Technologia cyfrowa zmienia życie ludzi i świat, jaki znamy. W związku z tym UE dodaje obecnie strategię, która ma sprawić, by transformacja ta przyniosła korzyści zarówno ludziom, jak i przedsiębiorstwom, a jednocześnie pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest stworzenie Europy neutralnej klimatycznie do 2050 r.

Strategie UE w zakresie sztucznej inteligencji (AI) i danych mają na celu zachęcenie przedsiębiorstw do pracy z tymi nowymi technologiami i ich rozwoju, a jednocześnie dopilnować, aby się, że zdobędą one zaufanie obywateli.

Gospodarka, która pracuje dla ludzi

Wieloletnie badania dowiodły, że lat badań udowodniono, że jeśli gospodarka nie działa na korzyść zarówno ludzi, jak i przedsiębiorstw, to w końcu upadnie. Na szczęście w Europie jedyna w swoim rodzaju społeczna gospodarka rynkowa pozwala na rozwój wszystkich innych gospodarek. Co więcej, charakter gospodarki gospodarki europejskiej pozwala na zmniejszenie ubóstwa i nierówności.

Aby utrzymać ten rodzaj gospodarki, a w przyszłości ją jeszcze bardziej w przyszłości, UE musi jeszcze bardziej wzmocnić małe i średnie i średnich przedsiębiorstw. Niezbędne jest także dokończenie budowy unii rynków kapitałowych rynków kapitałowych oraz pogłębienie unii gospodarczej i walutowej.

Oto, jak będzie działać ta polityka:

 1. Głębsza i sprawiedliwsza unia gospodarcza i walutowa
 2. Rynek wewnętrzny
 3. Miejsca pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje
 4. Europejski semestr
 5. Zwiększanie zatrudnienia

To może być jeden z najważniejszych priorytetów dla UE, ponieważ wzmocnienie już i tak silnej gospodarki i budowanie nowych mostów może prowadzić do jeszcze większej stabilności finansowej.

Silniejsza Europa na świecie

Unia Europejska zawsze miała silny głos na całym świecie. Dążąc do bardziej otwartego i sprawiedliwego programu handlowego, Europa przejdzie na kolejny poziom, stając się atrakcyjnym miejscem dla nowych przedsiębiorstw. Doprowadzi to do wzmocnienia roli Europy jako światowego lidera i jednocześnie zapewni najwyższe możliwe standardy w zakresie ochrony klimatu, środowiska i pracy, środowiskowych oraz ochrony pracy.

Należy zauważyć, że jednym z kluczowych kluczowych czynników dla Europy, silniejszej w świecie, jest współpraca z sąsiednimi krajami i partnerami. sąsiednimi krajami i partnerami. W związku z tym UE wprowadziła kompleksową strategię dotyczącą Afryki i potwierdzającą europejską perspektywę dla krajów Bałkanów Zachodnich.

Oto obszary polityki, na których skupia się Komisja koncentruje się na tych obszarach:

 1. Polityka zagraniczna
 2. Europejska Polityka Sąsiedztwa
 3. współpraca międzynarodowa i rozwój
 4. Pomoc humanitarna i ochrona ludności
 5. polityce handlowej
 6. Bezpieczeństwo i obrona
 7. Rozszerzenie UE
 8. Zrównoważona i postępowa polityka handlowa w celu wykorzystania globalizacji

Komisja dąży do skoordynowanego podejścia do działań zewnętrznych - od pomocy rozwojowej po wspólną politykę Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, które zapewni Europie silniejszy i bardziej zjednoczony głos na świecie. Europy w świecie.

Promowanie naszego europejskiego stylu życia

Europa, która chroni, musi również bronić sprawiedliwości i podstawowych wartości UE. podstawowych wartości UE.

Zagrożenia dla praworządności stanowią wyzwanie dla prawnych, politycznych i gospodarczych podstaw naszej Unii. Unii. Praworządność ma kluczowe znaczenie dla wizji przewodniczącej von der Leyen, według której Unia ma być Unii opartej na równości, tolerancji i sprawiedliwości społecznej.

Na stronie Komisja uruchomi kompleksowy europejski mechanizm na rzecz praworządności, w ramach którego w ramach którego co roku będzie sporządzać obiektywne sprawozdanie na temat stanu praworządności w całej Unii. praworządności w całej Unii.

Poniżej przedstawiono główne obszary polityki:

 1. Unia Bezpieczeństwa
 2. współpraca sądowa
 3. prawa podstawowe
 4. ochrona konsumentów
 5. Migracja

Silne granice, modernizacja systemu azylowego UE oraz współpraca z krajami partnerskimi są ważne dla osiągnięcia nowego początku w kwestii migracji.

Nowy impuls dla europejskiej demokracji

Rekordowo wysoka frekwencja w wyborach europejskich w 2019 r. świadczy o o żywotności europejskiej demokracji. Europejczycy potrzebują jednak większej roli w procesie w procesie decyzyjnym i bardziej aktywnej roli w ustalaniu naszych priorytetów. A Konferencja na temat przyszłości Europy umożliwi im wypowiedzenie się na temat tego, co co jest ważne dla UE.

Aby chronić naszą demokrację przed ingerencją z zewnątrz, konieczne jest wspólne podejście i wspólne standardy Aby chronić naszą demokrację przed ingerencją z zewnątrz, konieczne jest wspólne podejście i wspólne standardy w celu rozwiązania takich problemów, jak dezinformacja i internetowe komunikaty szerzące nienawiść.

Oto główne obszary polityki:

 1. Przyszłość Europy
 2. Wyraź swoją opinię na temat inicjatyw Komisji

Na płaszczyźnie społecznej i finansowej, Europa szybko się rozwija. Te obszary polityki pomogą określić przyszłość Europy po 2024 roku. Wszystkie państwa członkowskie muszą współpracować i stosować się do tych polityk. A silniejsza Europa to lepsze miejsce do życia!

Top