• 13 czerwca 2024

Działanie 6. Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

CO OBEJMUJE DOFINANSOWANIE

  • Inwestycje dotyczące działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych.

BENEFICJENT

  • Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

WSPARCIE

  • 50% kosztów kwalifikowalnych.

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA

  • 500 tys. PLN.

TERMIN NABORU

  • Aktualnie brak naboru.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

  • Koszty kwalifikowalne obejmują koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku.
  • Koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych.
  • Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI

  • Wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa;
  • Wnioskodawca deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług  rolniczych – zabezpieczenie przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód. Wnioskodawca przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa.

 

Fiszka archiwalna: PROW 6.4 fiszka archiwalna.

Źródło: Program Rozwoju Obszaru Wiejskich.

Harmonogram wdrażania PROW 2014-2020 z 2017. 

Top