• 30 maja 2024

Działanie 4. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

TYPY PROJEKTÓW

 • Wsparcie udzielane jest na projekty dotyczące przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych, które polegają na modernizacji lub budowie zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi.

Wsparcie nie może dotyczyć sprzedaży detalicznej.

BENEFICJENCI

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli:

 • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (sektory produkcji objęte pomocą zawarte są w na końcu fiszki);
 • działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;

Ponadto, Beneficjenci muszą spełniać warunki:

 • być zdolnym do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania celu;
 • posiadać numer identyfikacyjny (tzw. nr EP) w systemie ewidencji producentów lub też wystąpił o jego nadanie do Biura Powiatowego ARiMR właściwego terytorialnie ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

WSPARCIE

 • do 50% kosztów kwalifikowalnych

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA

 • w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych – 3 mln PLN,
 • w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów – 15 mln PLN.

MINIMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA

 • przyznawana na realizację jednej operacji – 100 tys. PLN.

TERMIN NABORU

 •  Aktualnie brak naboru.

WARUNKI KWALIFIKALNOŚCI

 • Pomoc może być przyznana, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 • Wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia, co weryfikowane jest na podstawie analizy danych ekonomicznych dotyczących dotychczasowej działalności gospodarczej oraz projekcji finansowych zawartych w biznesplanie. Udzielenie pomocy możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie tzw. efektu deadweight),
 • Wnioskodawca deklaruje, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
  - nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z: producentami rolnymi, grupami lub organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne,
  - wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi, 
  - przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

Fiszka archiwalna: 4.2 PROW

Źródło: Program Rozwoju Obszaru Wiejskich.

Harmonogram wdrażania PROW 2014-2020 z 2018.

Regulamin konkursy 2018.

Top